قسمت

حجم

مدت

لینک

توضیحات

اول

22mb

8 دقیقه


دانلود

تدریس توسط محمود مختاریان/ مدیر فنی و مسئول صفحه آرایی کیهان و روزنامه ایران

دوم

22mb

5دقیقه

دانلود

تدریس توسط محمود مختاریان/ مدیر فنی و مسئول صفحه آرایی کیهان و روزنامه ایران

سوم

18mb

5.7 دقیقه

دانلود

تدریس توسط محمود مختاریان/ مدیر فنی و مسئول صفحه آرایی کیهان و روزنامه ایران

چهارم

20mb

5.41دقیقه

دانلود

تدریس توسط محمود مختاریان/ مدیر فنی و مسئول صفحه آرایی کیهان و روزنامه ایران

پنجم

23mb

6.53دقیقه

دانلود

تدریس توسط محمود مختاریان/ مدیر فنی و مسئول صفحه آرایی کیهان و روزنامه ایران

ششم

20mb

6.23دقیقه

دانلود

تدریس توسط محمود مختاریان/ مدیر فنی و مسئول صفحه آرایی کیهان و روزنامه ایران

هفتم

22mb

8.15دقیقه

دانلود

تدریس توسط محمود مختاریان/ مدیر فنی و مسئول صفحه آرایی کیهان و روزنامه ایران

هشتم

22mb

8.25دقیقه

دانلود

تدریس توسط محمود مختاریان/ مدیر فنی و مسئول صفحه آرایی کیهان و روزنامه ایران

نهم

22mb

8.4دقیقه

دانلود

تدریس توسط محمود مختاریان/ مدیر فنی و مسئول صفحه آرایی کیهان و روزنامه ایران

دهم

22.5mb

12دقیقه

دانلود

تدریس توسط محمود مختاریان/ مدیر فنی و مسئول صفحه آرایی کیهان و روزنامه ایران

یازدهم

25mb

8دقیقه

دانلود

محسن دوباشی/ دبیر هشتمین جشنواره نشریات دانشجویی کل کشور

دوازدهم

28mb

9.33دقیقه

دانلود

محسن دوباشی/ دبیر هشتمین جشنواره نشریات دانشجویی کل کشور// خبر و انتقال پیام

سیزدهم

20mb

10.12دقیقه

دانلود

محسن دوباشی/ دبیر هشتمین جشنواره نشریات دانشجویی کل کشور// خبر و انتقال پیام

چهاردهم

21mb

9.41دقیقه

دانلود

محسن دوباشی/ دبیر هشتمین جشنواره نشریات دانشجویی کل کشور// گزارش نویسی

پانزدهم

20mb

8.8دقیقه

دانلود

محسن دوباشی/ دبیر هشتمین جشنواره نشریات دانشجویی کل کشور// مصاحبه

شانزدهم

30mb

9.40دقیقه

دانلود

محسن دوباشی/ دبیر هشتمین جشنواره نشریات دانشجویی کل کشور// صفحه آرایی